REGULAMIN
V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
APLI PAPLI
„HISTORIE NIEZMYŚLONE”

 1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
 2. Cele przeglądu:
 3. Założenia organizacyjne:
 4. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
  I -przedszkola
  II -klasy 1-3 szkoły podstawowej
  III -klasy 4-6 szkoły podstawowej
  IV -gimnazja
 5. Termin konkursu: 08-09.02.2006 r.
  - pod numerem telefonu 0-42 718 93 53 dnia 20.01.2006 r., można uzyskać informacje na temat terminu wystąpienia poszczególnych placówek.
 6. Warunkiem udziału w przeglądzie jest zgłoszenie (list, e-mail) uczestnictwa według kart zgłoszeń do dnia 16.01.2006. (data stempla pocztowego) na adres:

  Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia
  ul. Listopadowa 6B
  95-035 Ozorków

  z dopiskiem APLI PAPLI
  Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia kopii scenariusza przedstawienia.
 7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami
 8. Uczestnicy konkursu są zobligowani do opłaty akredytacyjnej w wysokości  10 zł od grupy teatralnej – wpłata na konto:
  Komitetu Rodzicielskiego 45 8786 0001 0000 1182 2000 0001 bądź w sekretariacie biura organizacyjnego przed rozpoczęciem konkursu,
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
 10. Kryteria oceny:
 11. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE NAGRODY