REGULAMIN
X POWIATOWEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
APLI PAPLI
„Życie to teatr”

 1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
 2. Cele przeglądu:
 3. Założenia organizacyjne:
 4. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
  I -przedszkola
  II -klasy 1-3 szkoły podstawowej
  III -klasy 4-6 szkoły podstawowej
  IV -klasy 1-3 gimnazjum
 5. Termin konkursu: 23-24.02.2011 r. - przesłuchania; 25.02.2011 r. - ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych
 6. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia ( Acrobat Reader  MS Word  Open Office ) do dnia 18.02.2011 r. (data stempla pocztowego lub wysłania e-maila) na nasz adres z dopiskiem APLI PAPLI
  Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia kopii scenariusza przedstawienia.
 7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami
 8. Uczestnicy konkursu są zobligowani do opłaty akredytacyjnej w wysokości  10 zł od grupy teatralnej – wpłata na konto Rady Rodziców:
  45 8786 0001 0000 1182 2000 0001
  bądź w sekretariacie biura organizacyjnego przed rozpoczęciem konkursu,
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
 10. Kryteria oceny:
 11. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.